SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:    Obec Bánovce nad Ondavouhttps://banovcenadondavou.sk/

sídlo: Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Trhovište

IČO: 00325015 DIČ: 2020738742

štatutár: Ľudmila Ďurčáková – starosta                   

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

 1. Za dotknutú osobu sa považuje každý, koho osobné údaje sa spracúvajú: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, užívateľ webstránok.
 2. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám bez zmluvného vzťahu na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 4. Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.
 5. Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov.
 6. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:                              

       7. Práva dotknutej osoby:

 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k vaším údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun vašich údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme spracúvali na jeho základe.

 1. ŽIADOSŤ: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať Žiadosť Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti (viď Formulár na stiahnutie) musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu.

 2. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania so Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. E-mail: zodpovednaosoba@zmena8.me, korešpondečná adresa: ZmeNa 8, s.r.o., Božčice 28, 07662 Parchovany.

  10.  SŤAŽNOSŤ: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti-podla-zakona-o-staznostiach, tel. číslo +421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf;https://dataprotection.gov.sk/sk/legislativa-metodiky/legislativa-judikatura/

  11.  Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany

  12. Pravidlá spracúvania osobných údajov sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany

         ​​​​​​​13.Tieto aktualizovane pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 23.2.2024.