Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2011


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
121 942
117 169
96 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
121 942
117 169
96 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
121 942
117 169
96 %
120
Dane z majetku
22 197
21 232
96 %
121
Daň z nehnuteľností
22 197
21 232
96 %
121.001
Z pozemkov
15 620
16 406
105 %
121.002
Zo stavieb
6 577
4 826
73 %
130
Dane za tovary a služby
8 999
9 205
102 %
133
Dane za špecifické služby
5 787
5 992
104 %
133.001
Za psa
552
611
111 %
133.013
Za komunálne odpady
5 235
5 381
103 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
3 212
3 212
100 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
3 212
3 212
100 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
2 580
2 987
116 %
211
Príjmy z podnikania
0
0
0 %
211.003
Dividendy
0
0
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
2 580
2 987
116 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
226
592
262 %
212.003
Z prenajatých budov
2 354
2 395
102 %
220
Administratívne poplatky
3 539
4 560
129 %
221
Administratívne poplatky
500
740
148 %
221.004
Ostatné poplatky
500
740
148 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
206
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
206
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
3 039
3 614
119 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
1 299
1 730
133 %
223.002
Za jasle, materské školy
310
380
123 %
223.003
Za stravné
1 430
1 504
105 %
240
Úroky z tuzemských úverov
10
4
40 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
10
4
40 %
290
Iné nedaňové príjmy
2 488
2 626
106 %
292
Ostatné príjmy
2 488
2 626
106 %
292.012
Z dobropisov
786
786
100 %
292.017
Vratky
49
56
114 %
292.019
Z refundácie
1 653
1 784
108 %
310
Tuzemské bežné granty
1 534
16 293
1 062 %
311
Granty
0
3 036
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
1 534
13 257
864 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
1 534
13 257
864 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
163 289
174 077
107 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
88 371
100 280
113 %
01.1.1.6
Obce
87 512
98 769
113 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
66 283
67 410
102 %
631
Cestovné náhrady
150
58
39 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 206
5 740
92 %
633
Materiál
2 378
1 430
60 %
634
Dopravné
740
748
101 %
635
Rutinná a štandardná údržba
2 000
13 782
689 %
637
Služby
8 965
8 615
96 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
234
290
124 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
556
696
125 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
623
560
90 %
637
Služby
623
560
90 %
01.6
Všeobecné verejné služby
236
951
403 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
213
213
100 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
16
20
122 %
633
Materiál
7
79
1 133 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
640
0 %
02
Obrana
0
48
0 %
02.2
Civilná ochrana
0
48
0 %
637
Služby
0
48
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 300
1 293
99 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
1 300
1 293
99 %
631
Cestovné náhrady
0
95
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
499
490
98 %
633
Materiál
743
239
32 %
634
Dopravné
25
7
28 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
153
0 %
637
Služby
33
309
936 %
04
Ekonomická oblasť
916
391
43 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
166
166
100 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
166
166
100 %
04.5.1
Cestná doprava
500
0
0 %
633
Materiál
500
0
0 %
04.5.1.3
Správa a údržba ciest
250
192
77 %
635
Rutinná a štandardná údržba
250
192
77 %
04.6
Komunikácie
0
33
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
33
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
9 936
10 268
103 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
9 270
9 674
104 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
570
1 115
196 %
637
Služby
8 700
8 558
98 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
0
41
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
41
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
666
554
83 %
633
Materiál
566
477
84 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
77
77 %
637
Služby
0
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
8 568
7 115
83 %
06.2
Rozvoj obcí
1 850
513
28 %
633
Materiál
50
3
6 %
637
Služby
1 800
510
28 %
06.3
Zásobovanie vodou
644
526
82 %
632
Energie, voda a komunikácie
544
526
97 %
633
Materiál
100
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
3 718
3 728
100 %
632
Energie, voda a komunikácie
3 668
3 502
95 %
633
Materiál
0
81
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
145
290 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
2 356
2 348
100 %
632
Energie, voda a komunikácie
2 356
2 348
100 %
633
Materiál
0
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
13 105
11 508
88 %
08.1
Rekreačné a športové služby
3 359
3 352
100 %
632
Energie, voda a komunikácie
396
378
95 %
633
Materiál
0
49
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
2 963
2 925
99 %
08.2
Kultúrne služby
3 749
2 178
58 %
632
Energie, voda a komunikácie
1 416
1 389
98 %
633
Materiál
758
393
52 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 002
111
11 %
637
Služby
407
119
29 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
166
166
100 %
08.2.0.2
Umelecké súbory
166
166
100 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
166
166
100 %
08.2.0.5
Knižnice
275
303
110 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
7
0 %
633
Materiál
275
295
107 %
08.2.0.6
Múzeá a galérie
22
67
305 %
633
Materiál
15
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
55
0 %
637
Služby
7
12
171 %
08.2.0.7
Pamiatková starostlivosť
400
76
19 %
637
Služby
400
76
19 %
08.2.0.9
Ostatné kultúrne služby
2 950
2 732
93 %
637
Služby
2 950
2 732
93 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
267
160
60 %
633
Materiál
5
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
162
160
99 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
1 917
2 476
129 %
632
Energie, voda a komunikácie
785
778
99 %
633
Materiál
625
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
500
1 692
338 %
637
Služby
7
6
86 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
40 227
40 322
100 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
30 390
30 332
100 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
23 312
23 343
100 %
632
Energie, voda a komunikácie
5 810
5 770
99 %
633
Materiál
160
171
107 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
120
80 %
637
Služby
958
705
74 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
225
0 %
09.1.2.1
Zákl. vzdelanie s bežnou starostlivosťou
35
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
35
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
9 802
9 990
102 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
9 205
9 489
103 %
632
Energie, voda a komunikácie
144
143
99 %
633
Materiál
105
49
47 %
635
Rutinná a štandardná údržba
66
0
0 %
637
Služby
282
309
110 %
10
Sociálne zabezpečenie
866
762
88 %
10.2.0.2
Ďalšie sociálne služby - staroba
100
50
50 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
637
Služby
100
50
50 %
10.2.0.3
Príspevky neštátnym subjektom
686
612
89 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
686
612
89 %
10.7.0.1
Dávky socialnej pomoci
80
99
124 %
637
Služby
0
51
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
80
48
61 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
163 289
171 987
105 %