Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2010


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
112 997
99 151
88 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
112 997
99 151
88 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
112 997
99 151
88 %
120
Dane z majetku
24 171
24 697
102 %
121
Daň z nehnuteľností
24 171
24 697
102 %
121.001
Z pozemkov
15 582
16 108
103 %
121.002
Zo stavieb
8 589
8 589
100 %
130
Dane za tovary a služby
7 135
8 906
125 %
133
Dane za špecifické služby
5 920
5 694
96 %
133.001
Za psa
550
496
90 %
133.013
Za komunálne odpady
5 370
5 198
97 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
1 215
3 212
264 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
1 215
3 212
264 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
2 943
6 505
221 %
211
Príjmy z podnikania
0
0
0 %
211.003
Dividendy
0
0
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
2 943
6 505
221 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
124
3 678
2 966 %
212.003
Z prenajatých budov
2 819
2 826
100 %
220
Administratívne poplatky
4 943
4 325
87 %
221
Administratívne poplatky
1 660
927
56 %
221.004
Ostatné poplatky
1 660
927
56 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
33
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
33
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
3 250
3 398
105 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
1 470
1 616
110 %
223.002
Za jasle, materské školy
450
450
100 %
223.003
Za stravné
1 330
1 332
100 %
240
Úroky z tuzemských úverov
23
15
65 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
23
15
65 %
290
Iné nedaňové príjmy
1 136
1 503
132 %
292
Ostatné príjmy
1 136
1 503
132 %
292.012
Z dobropisov
1 136
1 216
107 %
292.017
Vratky
0
88
0 %
292.019
Z refundácie
0
199
0 %
310
Tuzemské bežné granty
830
13 911
1 676 %
311
Granty
0
1 474
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
830
12 437
1 498 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
830
12 437
1 498 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
154 178
159 013
103 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
86 965
92 624
107 %
01.1.1.6
Obce
86 127
89 610
104 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
69 133
71 759
104 %
631
Cestovné náhrady
176
27
15 %
632
Energie, voda a komunikácie
5 824
5 122
88 %
633
Materiál
1 864
1 388
74 %
634
Dopravné
850
689
81 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 521
1 103
73 %
637
Služby
6 123
8 320
136 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
180
268
149 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
456
932
204 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
601
560
93 %
637
Služby
601
560
93 %
01.6
Všeobecné verejné služby
237
2 455
1 036 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
225
471
209 %
631
Cestovné náhrady
0
32
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
12
44
364 %
633
Materiál
0
427
0 %
634
Dopravné
0
14
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
1 468
0 %
02
Obrana
67
48
72 %
02.2
Civilná ochrana
67
48
72 %
637
Služby
67
48
72 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
908
796
88 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
908
796
88 %
632
Energie, voda a komunikácie
345
261
76 %
633
Materiál
505
489
97 %
634
Dopravné
25
25
99 %
637
Služby
33
21
64 %
04
Ekonomická oblasť
1 608
6 887
428 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
150
150
100 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
150
150
100 %
04.5.1
Cestná doprava
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
04.5.1.3
Správa a údržba ciest
1 458
1 678
115 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 458
1 678
115 %
04.6
Komunikácie
0
5 059
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
5 059
0 %
05
Ochrana životného prostredia
8 712
10 086
116 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
8 090
9 167
113 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
100
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
29
0 %
633
Materiál
355
290
82 %
637
Služby
7 735
8 748
113 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
70
42
60 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
70
42
60 %
05.6
Ochrana životného prostredia
552
877
159 %
633
Materiál
440
820
186 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
44
44 %
637
Služby
12
13
108 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
5 295
6 944
131 %
06.2
Rozvoj obcí
0
92
0 %
633
Materiál
0
32
0 %
637
Služby
0
60
0 %
06.3
Zásobovanie vodou
618
2 202
356 %
632
Energie, voda a komunikácie
568
568
100 %
633
Materiál
50
323
645 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
1 311
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
4 667
4 516
97 %
632
Energie, voda a komunikácie
4 517
4 516
100 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
10
134
1 342 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
115
0 %
633
Materiál
10
19
194 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8 780
10 177
116 %
08.1
Rekreačné a športové služby
3 051
3 126
102 %
632
Energie, voda a komunikácie
276
266
96 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
2 775
2 860
103 %
08.2
Kultúrne služby
2 036
1 753
86 %
632
Energie, voda a komunikácie
1 524
1 332
87 %
633
Materiál
55
4
7 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
207
277
134 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
150
140
93 %
08.2.0.2
Umelecké súbory
150
1 150
767 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
150
1 150
767 %
08.2.0.5
Knižnice
210
291
139 %
632
Energie, voda a komunikácie
5
4
81 %
633
Materiál
205
287
140 %
08.2.0.6
Múzeá a galérie
22
74
338 %
633
Materiál
15
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
7
74
1 061 %
08.2.0.9
Ostatné kultúrne služby
2 527
3 188
126 %
637
Služby
2 527
3 188
126 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
250
143
57 %
633
Materiál
0
5
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
200
90
45 %
637
Služby
50
48
95 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
534
452
85 %
632
Energie, voda a komunikácie
502
440
88 %
633
Materiál
25
7
28 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
7
5
71 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
37 592
38 356
102 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
28 280
28 672
101 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
22 287
23 223
104 %
632
Energie, voda a komunikácie
5 087
4 479
88 %
633
Materiál
132
205
155 %
635
Rutinná a štandardná údržba
20
0
0 %
637
Služby
754
766
102 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
09.1.2.1
Zákl. vzdelanie s bežnou starostlivosťou
35
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
35
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
9 277
9 684
104 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
8 801
9 185
104 %
632
Energie, voda a komunikácie
144
138
96 %
633
Materiál
80
95
119 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
252
266
105 %
10
Sociálne zabezpečenie
4 021
3 532
88 %
10.2.0.2
Ďalšie sociálne služby - staroba
3 371
2 701
80 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
3 175
2 502
79 %
637
Služby
196
199
102 %
10.2.0.3
Príspevky neštátnym subjektom
650
668
103 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
650
668
103 %
10.7.0.1
Dávky socialnej pomoci
0
163
0 %
637
Služby
0
75
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
89
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
153 948
169 450
110 %