Obec Bánovce nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:    Obec Bánovce nad Ondavou,                           https://banovcenadondavou.sk/

sídlo:                      Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Trhovište

IČO: 00325015 DIČ: 2020738742

štatutár:                 Ľudmila Ďurčáková – starosta                   

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

 1. Za dotknutú osobu sa považuje každý, koho osobné údaje sa spracúvajú: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, užívateľ webstránok.
 2. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám bez zmluvného vzťahu na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín.
 4. Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.
 5. Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov.
 6. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

                              

 1. Práva dotknutej osoby:
 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne.

 1. Právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané. Právo na zabudnutie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v prípade ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov, obmedzíme spracúvanie osobných údajov po dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov.

 1. Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcovi

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi (inej tretej osobe podľa Vášho výberu) za splnenie zákonných podmienok. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré spracúvane pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. V prípade ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený záujem na spracúvanie, v prípade podanie námietky Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

 1. Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

 1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme spracúvali na jeho základe.

 1. Právo podať ŽIADOSŤ V písomnej žiadosti musí byť zrejmé kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia
 2. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvanie s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Mail: zodpovednaosoba@save2.sk Korešpondenčná adresa: SAVE2, s. r. o., Lomnická 809/2, 040 01 Košice-Sever

 1. Právo podať SŤAŽNOSŤ ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo +421 /2/ 3231 3214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.
 2. Úplné znenie zákona č. 18/2018, Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov    www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20190901.pdf
 3. Pravidlá spracúvania osobných údajov sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

 1. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 1. 7. 2020.